“ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดขัด” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

รหัสโครงการ : PDG5950004
ชื่อโครงการ :

“ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดขัด” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

หัวหน้าโครงการ : รุ่งโรจน์  พิทยศิริ
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5950004