การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเคมีของสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเภสัชในข้าวพื้นเมืองของไทย

รหัสโครงการ : MRG5980124
ชื่อโครงการ :

การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเคมีของสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเภสัชในข้าวพื้นเมืองของไทย

หัวหน้าโครงการ : พรชัย  หาระโคตร
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980124