โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสโครงการ : IRG5780016
ชื่อโครงการ :

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ : วัชรา  บุญสวัสดิ์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IRG5780016