การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-รัตนโกสินทร์

รหัสโครงการ : RDG5940022
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-รัตนโกสินทร์

หัวหน้าโครงการ : วรนารถ  ดวงอุดม
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940022