การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-ศรีอยุธยา

รหัสโครงการ : RDG5940023
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-ศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ : พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940023