การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้)

รหัสโครงการ : RDG5940021
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้)

หัวหน้าโครงการ : พิสมัย    ประชานันท์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940021