ความเป็นอิสระทางการคลังและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้

รหัสโครงการ : RDG5940014
ชื่อโครงการ :

ความเป็นอิสระทางการคลังและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้

หัวหน้าโครงการ : ธัญรดี  ทวีกาญจน์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940014