การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)

รหัสโครงการ : RDG5940020
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)

หัวหน้าโครงการ : สุพรรณี  พฤกษา
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940020