วิธีการและความเป็นไปได้ของระบบการคลังเพื่อการศึกษาด้านอุปสงค์และภาษีเพื่อการศึกษา: กรณีศึกษาจากต่างประเทศและการประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทย

รหัสโครงการ : RDG5940016
ชื่อโครงการ :

วิธีการและความเป็นไปได้ของระบบการคลังเพื่อการศึกษาด้านอุปสงค์และภาษีเพื่อการศึกษา: กรณีศึกษาจากต่างประเทศและการประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ : เอกลักษณ์  สุวรรณการ
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940016