แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้ได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน

รหัสโครงการ : RDG5840010
ชื่อโครงการ :

แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้ได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน

หัวหน้าโครงการ : ผาสุก  พงษ์ไพจิตร
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5840010