การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รหัสโครงการ : RDG5940008
ชื่อโครงการ :

การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หัวหน้าโครงการ : ประนอม   วงศ์หมื่นรัตน์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940008