อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบพาสซีพชนิด clip-on แบบใหม่ สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบริเวณที่ทำงาน

รหัสโครงการ : MRG5580111
ชื่อโครงการ :

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบพาสซีพชนิด clip-on แบบใหม่ สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบริเวณที่ทำงาน

หัวหน้าโครงการ : จงดี   บูรณชัย (ธรรมเขต)
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5580111