การศึกษาปัจจัยทางภูมิคุ้มกันที่อาจเป็นสาเหตุการทำให้เกิดอาการข้ออักเสบเรื้อรังภายหลังการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา

รหัสโครงการ : MRG5580070
ชื่อโครงการ :

การศึกษาปัจจัยทางภูมิคุ้มกันที่อาจเป็นสาเหตุการทำให้เกิดอาการข้ออักเสบเรื้อรังภายหลังการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา

หัวหน้าโครงการ : พุทธรดา  นิลเอสงค์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5580070