การวิเคราะห์และจำลองพฤติกรรมก่อนการวิบัติของดินเหนียวพันธะเชื่อมประสาน

รหัสโครงการ : MRG5580056
ชื่อโครงการ :

การวิเคราะห์และจำลองพฤติกรรมก่อนการวิบัติของดินเหนียวพันธะเชื่อมประสาน

หัวหน้าโครงการ : จิระยุทธ  สืบสุข
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5580056