การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์โดยภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา (2)

รหัสโครงการ : RDG59A0014
ชื่อโครงการ :

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์โดยภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ : วาสนา  ภานุรักษ์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59A0014