การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดชัยนาท

รหัสโครงการ : RDG59A0015
ชื่อโครงการ :

การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ : สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59A0015