การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันของอุดมศึกษาไทย

รหัสโครงการ : RDG59A0016
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันของอุดมศึกษาไทย

หัวหน้าโครงการ : พีรเดช  ทองอำไพ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59A0016