การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม

รหัสโครงการ : RDG59A0010
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม

หัวหน้าโครงการ : อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59A0010