สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก

รหัสโครงการ : RDG5920045
ชื่อโครงการ :

สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ : พีรพงษ์  แสงวนางค์กูล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5920045