การพัฒนาถุงปลูกชนิดย่อยสลายได้จากพอลิแลกติกแอซิด และยางธรรมชาติดัดแปร

รหัสโครงการ : RDG5920044
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาถุงปลูกชนิดย่อยสลายได้จากพอลิแลกติกแอซิด และยางธรรมชาติดัดแปร

หัวหน้าโครงการ : ช.วยากรณ์  เพ็ชญไพศิษฏ์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5920044