เงื่อนไขความสำเร็จ ความขัดแย้งและข้อจำกัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาประสบการณ์จากประเทศกำลังพัฒนา

รหัสโครงการ : RDG5910057
ชื่อโครงการ :

เงื่อนไขความสำเร็จ ความขัดแย้งและข้อจำกัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาประสบการณ์จากประเทศกำลังพัฒนา

หัวหน้าโครงการ : ปิ่นแก้ว   เหลืองอร่ามศรี
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5910057