การเรียนรู้บนฐานชีวิตชุมชนกะเหรี่ยงฤาษีคนต้นทะเล ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รหัสโครงการ : RDG59N0032
ชื่อโครงการ :

การเรียนรู้บนฐานชีวิตชุมชนกะเหรี่ยงฤาษีคนต้นทะเล ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

หัวหน้าโครงการ : ประวัติ ศรีกนกสายชล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59N0032