กระบวนการสร้างและใช้ความรู้รณรงค์ เรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาแผนชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

รหัสโครงการ : RDG59S0018
ชื่อโครงการ :

กระบวนการสร้างและใช้ความรู้รณรงค์ เรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาแผนชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ : แสงกุล ปัญญาวจนะโรจน์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59S0018