การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และบริบทชุมชนบาราโหม ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

รหัสโครงการ : RDG59S0008
ชื่อโครงการ :

การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และบริบทชุมชนบาราโหม ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าโครงการ : ยาการียา แวกุโน
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59S0008