แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนรากฐานของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนวัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัสโครงการ : RDG59S0004
ชื่อโครงการ :

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนรากฐานของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนวัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าโครงการ : ประจักษ์   เทพคุณ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59S0004