บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในการควบคุมภาวะ oxidative stress ในกลุ่มโรค hemolytic anemia

รหัสโครงการ : TRG5780103
ชื่อโครงการ :

บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในการควบคุมภาวะ oxidative stress ในกลุ่มโรค hemolytic anemia

หัวหน้าโครงการ : ขนิษฐา  หมื่นหนู (ศรีนวล)
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780103