พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการสุกแก่เร็ว ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด และปริมาณสารไลโคพีนในฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)

รหัสโครงการ : TRG5780083
ชื่อโครงการ :

พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการสุกแก่เร็ว ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด และปริมาณสารไลโคพีนในฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)

หัวหน้าโครงการ : พัชริน  ส่งศรี
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780083