ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

รหัสโครงการ : TRG5680053
ชื่อโครงการ :

ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

หัวหน้าโครงการ : จักรพันธ์  เทือกต๊ะ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680053