การตรวจหาเชื้อ มิวแทนส์ สเตรปโตคอคไคอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความจำเพาะต่อการจับซับสเตรต ของเอนไซม์ออโตมิวตะโนไลซิน

รหัสโครงการ : TRG5780043
ชื่อโครงการ :

การตรวจหาเชื้อ มิวแทนส์ สเตรปโตคอคไคอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความจำเพาะต่อการจับซับสเตรต ของเอนไซม์ออโตมิวตะโนไลซิน

หัวหน้าโครงการ : พนิดา  ธัญญศรีสังข์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780043