การศึกษาแนวทางการการผลิตและการตลาดกระเทียมคุณภาพเพื่อรองรับการเปิด AEC บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสโครงการ : RDG57N0014
ชื่อโครงการ :

การศึกษาแนวทางการการผลิตและการตลาดกระเทียมคุณภาพเพื่อรองรับการเปิด AEC บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : กรรณิกา ปัญญา
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG57N0014