ศึกษาแนวทางการจัดการอาหารด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอโดยแกนนำเยาวชนปกาเกอะญอบนพื้นที่สูง และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ในชุมชน บ้านห้วยกระต่าย และบ้านแม่ลามาน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสโครงการ : RDG57N0008
ชื่อโครงการ :

ศึกษาแนวทางการจัดการอาหารด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอโดยแกนนำเยาวชนปกาเกอะญอบนพื้นที่สูง และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ในชุมชน บ้านห้วยกระต่าย และบ้านแม่ลามาน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : อำภา  ธวัชวิฑูรย์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG57N0008