รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้าวเขาวงปลอดสารเคมี ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสโครงการ : RDG57E0059
ชื่อโครงการ :

รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้าวเขาวงปลอดสารเคมี ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้าโครงการ : ธีรนันท์   ขันตี
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG57E0059