ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และเกษตรกรรุ่นใหม่

รหัสโครงการ : RDC5390006
ชื่อโครงการ :

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และเกษตรกรรุ่นใหม่

หัวหน้าโครงการ : เกรียงศักดิ์   ศิลป์ประสิทธิ์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDC5390006