ชุดโครงการการบริหารจัดการพื้นที่และเมืองชายแดน (ระยะที่ 2): แรงงานข้ามชาติ

รหัสโครงการ : RDC5410005
ชื่อโครงการ :

ชุดโครงการการบริหารจัดการพื้นที่และเมืองชายแดน (ระยะที่ 2): แรงงานข้ามชาติ

หัวหน้าโครงการ : โสภี  อุ่นทะยา
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDC5410005