แนวทางการจัดการปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสะว้าใต้ หมู่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รหัสโครงการ : PDG53N0005
ชื่อโครงการ :

แนวทางการจัดการปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสะว้าใต้ หมู่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

หัวหน้าโครงการ : สว่างวงศ์ อุดเต็น
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG53N0005