การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

รหัสโครงการ : PDG52N0001
ชื่อโครงการ :

การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าโครงการ : ป๋อ วชิรวงศ์วรกุล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG52N0001