ภูมิศาสตร์ของถนนในเมือง: การศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพกรณีศึกษาถนนในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ : MRG5280231
ชื่อโครงการ :

ภูมิศาสตร์ของถนนในเมือง: การศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพกรณีศึกษาถนนในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ : ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280231