สัญญาณเชิงปริมาณสำหรับการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินการดูแลสุขภาพให้ทันสมัย: ขนาดการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ที่เหมาะสม

รหัสโครงการ : BRG5180017
ชื่อโครงการ :

สัญญาณเชิงปริมาณสำหรับการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินการดูแลสุขภาพให้ทันสมัย: ขนาดการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ : มาลินี  เหล่าไพบูลย์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5180017