การศึกษากลไก autophagy ในเซลล์ตับที่ติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei

รหัสโครงการ : TRG5780195
ชื่อโครงการ :

การศึกษากลไก autophagy ในเซลล์ตับที่ติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei

หัวหน้าโครงการ : ศรัณยู  พลนิกร
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780195