เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชด้วยกระบวนการไมโครอิมัลชันโดยสารลดแรงตึงผิวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ : TRG5780163
ชื่อโครงการ :

เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชด้วยกระบวนการไมโครอิมัลชันโดยสารลดแรงตึงผิวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ : อัมพิรา  เจริญแสง
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780163