การบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร: กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ : TRG5780193
ชื่อโครงการ :

การบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร: กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ : ดวงพร  กาซาสบิ(ประเสริฐสรรพกิจ)
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780193