ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์: การเตรียม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา

รหัสโครงการ : TRG5680048
ชื่อโครงการ :

ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์: การเตรียม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา

หัวหน้าโครงการ : ดวงกมล  ศักดิ์เลิศสกุล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680048