การจัดการโหมดการส่งข้อมูลและทรัพยากรสำหรับการสื่อสารแบบอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์โดยตรงภายใต้ระบบเครือข่าย LTE-Advanced

รหัสโครงการ : TRG5780059
ชื่อโครงการ :

การจัดการโหมดการส่งข้อมูลและทรัพยากรสำหรับการสื่อสารแบบอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์โดยตรงภายใต้ระบบเครือข่าย LTE-Advanced

หัวหน้าโครงการ : พร  พันธุ์จงหาญ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780059