การใช้รูปแบบความร่วมมือสามฝ่าย (Triple Helix) เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสโครงการ : สุธีรา  พ่วงพรพิทักษ์
ชื่อโครงการ :

การใช้รูปแบบความร่วมมือสามฝ่าย (Triple Helix) เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ : MRG5680149
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5680149