การศึกษาบทบาทของ CD147 ต่อการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิสโดยผ่านกระบวนการตอบสนองของเซลล์ต่อภาวะเครียดในเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549

รหัสโครงการ : ภัทรพล  ลีธนัชอุดม
ชื่อโครงการ :

การศึกษาบทบาทของ CD147 ต่อการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิสโดยผ่านกระบวนการตอบสนองของเซลล์ต่อภาวะเครียดในเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549

หัวหน้าโครงการ : MRG5680080
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5680080