การศึกษาฤทธิ์ในการปกป้องของใบติ้ว (Cratoxylum formosum) ต่อพิษที่เกิดจากอะไมลอยด์บีต้า ใน Caenorhabditis elegans ที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคอัลไซเมอร์

รหัสโครงการ : รุ่งเพชร  แก้วเกษ
ชื่อโครงการ :

การศึกษาฤทธิ์ในการปกป้องของใบติ้ว (Cratoxylum formosum) ต่อพิษที่เกิดจากอะไมลอยด์บีต้า ใน Caenorhabditis elegans ที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคอัลไซเมอร์

หัวหน้าโครงการ : MRG5580090
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5580090