พิร์โรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด: หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้

รหัสโครงการ : ธีรยุทธ  วิไลวัลย์
ชื่อโครงการ :

พิร์โรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด: หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้

หัวหน้าโครงการ : DPG5780002
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DPG5780002