ไซคลิกดีไซน์ของคิวบิคกราฟ

รหัสโครงการ : วรรณศิริ  วรรณสิทธิ์
ชื่อโครงการ :

ไซคลิกดีไซน์ของคิวบิคกราฟ

หัวหน้าโครงการ : TRG5880080
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5880080