วิธีการใหม่ของการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองคงทนที่มีรากฐานเป็นท่อแบบไม่เชื่อมตรงสำหรับกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ที่มีความไม่แน่นอน

รหัสโครงการ : พรชัย  บำรุงศรี
ชื่อโครงการ :

วิธีการใหม่ของการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองคงทนที่มีรากฐานเป็นท่อแบบไม่เชื่อมตรงสำหรับกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ที่มีความไม่แน่นอน

หัวหน้าโครงการ : TRG5880084
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5880084