การศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเซลล์ตับและการทำลายเซลล์ติดเชื้อด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน

รหัสโครงการ : คณิสส์  เสงี่ยมสุนทร
ชื่อโครงการ :

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเซลล์ตับและการทำลายเซลล์ติดเชื้อด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน

หัวหน้าโครงการ : TRG5880087
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5880087